Od czego zacząć?
Gdy zgon nastąpił w domu:
Należy niezwłocznie wezwać lekarza rodzinnego bądź pogotowie i powiadomić o zgonie. Lekarz wystawi kartę zgonu, która będzie podstawą do wykonania dalszych czynności związanych z pogrzebem. Następnie należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 0 602 710 981.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu:
Należy odebrać kartę zgonu wypisaną w szpitalu i wraz z nią oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej, udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wydania Aktu Zgonu.

Następnie:
Należy zgłosić się do biura Zakładu Pogrzebowego „Concordia” w celu ustalenia daty pochówku oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć:
- Kartę zgonu wystawioną przez lekarza
- Akt zgonu wystawiony w USC
- dowód osobisty wnioskodawcy
- legitymację emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy)
Zasiłek pogrzebowy
Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu była objęta świadczeniami rentowymi.
W przypadku osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej zasiłek pogrzebowy przysługuje w pełni. Jeśli pokrywającym koszty pogrzebu była osoba z poza pierwszej linii pokrewieństwa wtedy zasiłek pogrzebowy przysługuje do kwoty poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.
Szerszych informacji dot. zasiłku pogrzebowego i zmian odnośnie jego przyznawania po 1 marca 2015 roku udzielamy na miejscu.
Formalności
W Państwa imieniu wypełnimy wnioski ZUS, KRUS oraz branżowe: MSW i WBE o przyznanie zasiłku pogrzebowego w celu pochowania osoby bliskiej.